shyuch
צילום אילוסטרציה

ע"א 27482-12-14 הועד המקומי ברור חיל ואח' נ' שואף ואח'

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע- כב' השופטים גד גדעון, שרה דברת, אריאל ואגו

 

מייצגים- עומר כהן וגיל דגן

פסק דין בערעור ובערעור שכנגד. המערערים  הם קיבוץ ברור חיל, אגודת המתיישבים של הקיבוץ והוועד המקומי של הקיבוץ. המשיבים הם בעלי זכויות בבתי ההרחבה בקיבוץ, או ששכרו בעבר דירות בקיבוץ. כל המשיבים הנם הורים לילדים אשר למדו בגן החובה שבקיבוץ. טענתם המשותפת היתה כי למערערים לא היתה סמכות לדרוש תשלום עבור חינוך הילדים בגן מעבר לקבוע בהוראות הדין הרלוונטי, ובתביעתם תקפו את גביית תשלומי היתר עבור החינוך וכן את החלטת הקיבוץ שלא לחדש את הסכם ההרשאה עם חלק מהמשיבים.

בית משפט קמא קבע כי בגביית תשלומי היתר, הקיבוץ הפר חובה חקוקה והתעשר שלא כדין, כמו גם פגע פגיעה באוטונמיית המשיבים בכך שלא אפשר בחירה באם לשלם את תשלומי היתר, אם לאו. כמו כן התייחס פסק הדין לאי חידוש הסכמי ההרשאה וקבע כי יש מקום לפיצוי בגין זה. בית המשפט קמא פסק למשיבים סכום כולל של כ-90,000 ₪ וכן כ- 35,000 ₪ הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע נקבע כי יש להורות על ביטול חיוב המערערים בתשלום פיצוי למשיבים שכן- למעשה לא נגרם כל נזק כספי מהפרת החובות החקוקות לעניין תשלומי יתר בחינוך, קל וחומר משחלק מהמשיבים כלל לא שילמו.

כמו כן, נקבע כי מאבקם של המשיבים לא היה נגד הדרישה לתשלומי היתר לגופה, אלא בנוגע לטענתם בדבר היעדר הלימה בין הסכום המשולם לשירותים המוענקים, וממילא חתמו על הסכמים במסגרתם אימצו את אורחות החיים בקיבוץ, ובכלל זה התחייבו למלא אחר החלטות האגודה לרבות תשלומים לאגודה.

בנוסף, בית המשפט קבע כי לא היה מקום לחייב את המערערים בהשבה מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט; לא הוכח כי המערערים התעשרו שלא כדין מאחר ואין חולק כי השירותים סופקו למשיבים ולילדיהם, והמערערים נשאו בעלויות הכרוכות בכך.

יתרה מכן ביטל בית המשפט את הפיצוי שניתן בגין אי חידוש הסכמי ההרשאה, מאחר ואין בהסכמים אלה כדי להפוך את המורשים לחברי קיבוץ, ואין הקיבוץ מחוייב כלפיהם לתקופה ארוכה מזו הנזכרת בהסכם ההרשאה.

 

בהתאם לאמור, הערעור התקבל ונקבע כי כל החיובים שנפסקו בפסק הדין נושא הערעור בטלים, לרבות תשלום הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד. בנוסף, על המשיבים להשיב את הושתו הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בגין הליך הערעור בסכום כולל של 25,000 ₪.

פסקי דין נוספים